Regulamin i Plan dnia

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W JELENIEJ GÓRZE


 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.
2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń oraz podpisana przez rodziców i dyrektora przedszkola umowa o korzystanie z wychowania przedszkolnego.
3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
4. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu
z dyrektorem przedszkola.
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
7. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwą wakacyjną
w miesiącach (lipiec lub sierpień).
8. Czas pracy przedszkola w ramach minimum programowego odbywa się w godzinach od 8:00 – 13:00 i jest bezpłatny.
9. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
10. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby dziecka nauczyciel kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami dziecka, a w przypadku braku kontaktu       z lekarzem.
11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.
12. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
13. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
14. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad.
15. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie zgodnie z umową o świadczenie usług przedszkolnych.
16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
17. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich  oraz nie podaje się środków farmakologicznych.
18. Nie opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu przez okres dwóch miesięcy powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków po uprzednim zawiadomieniu rodziców (opiekunów  prawnych).
19. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
20. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
21. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oparciu o  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną       w Jeleniej Górze.
22. Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
ZADANIA PLACÓWKI
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu.
3. Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
4. Współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.
5. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA PRZEDSZKOLE:
1. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.
2. Zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
3. Propaguje zdrowy trybu życia poprzez organizowanie dzieciom aktywności ruchowej.
4. Propaguje zdrową żywność oraz zasady racjonalnego odżywiania się.
5. Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka 
i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.
7. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
8. Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie.
9. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
10. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

PRAWA DZIECI
Dzieci mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
4. Poszanowania godności osobistej.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.
OBOWIĄZKI DZIECI
Dzieci zobowiązane są do:
1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3. Szanowania wytworów innych dzieci.
4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów
i wycieczek.
9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
PRAWA RODZICÓW 
1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawniania pracy przedszkola bezpośrednio nauczycielkom oraz dyrektorowi przedszkola.
2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi
z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale.
3. Rodzice mają prawo uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
4. Rodzice mają prawo zapoznać się ze Statutem Przedszkola, który zawiera szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Jeleniej Górze.
ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW
1. Przestrzeganie obowiązującego w przedszkolu regulaminu i statutu, stosowanie się do ogłaszanych przez dyrektora przedszkola ogłoszeń, zarządzeń i komunikatów.
2. Terminowego uiszczenia odpłatności za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu w tym chorobach, (alergiach, uczuleniach, itd.).
4. Osobistego odbioru dziecka z przedszkola do godziny zgodnej z zawarta umową, jeżeli rodzice nie odbierają osobiście dzieci, zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia odbioru dziecka z przedszkola.
5. Współdziałanie z przedszkolem w zakresie oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola.
6. Przestrzeganie zasad ustalonych z wychowawcą dotyczących prawidłowego
7. funkcjonowania grupy.
8. Rodzice wnoszą opłaty za Przedszkole zgodnie z umową zawartą między rodzicem
a dyrektorem przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami Dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

**********************************************
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
  
6:00-8:15 –  Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8:15-8:30 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00 – Śniadanie.

9:00-10:00 –Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu
o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.

10:00-11:15 –Zajęcia ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.

11:15-11:30 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

11:30-12:00 – II Śniadanie.

12:00-13:15 – Odpoczynek (maluchy), kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

13:15-13:30 – Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00 – Obiad.

14:00-17:00 – Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane, kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia gramatyczne, praca wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo