Procedury

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Jeleniej GórzePodstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu przez dyrektora:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Z 1997r. Nr78
poz. 483 – art. 72).
Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r.
poz. 2572 ze zmianami).
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. Z1991r. Nr 120 poz. 526).
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr.6 z 2003r. poz. 69).

Wstęp

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem
odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

Cel główny

Wprowadzenie procedur w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Jeleniej Górze znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.


W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI
SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM

I PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
II PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA,
ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY
OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU,
NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST
W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

III PROCEDURA– DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE
Z PRZEDSZKOLA

IV PROCEDURA– DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ
RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM
ZWIĄZKU

V PROCEDURA– DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO POD OPIEKĄ PRZEDSZKOLA
ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

VI PROCEDURA– POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU
CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY

VII PROCEDURA– DOTYCZĄCA ZABAW W PRZEDSZKOLU, W OGRODZIE, SPACERÓW
I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLNY

VII PROCEDURA– DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA ZAGROŻENIA
WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

IX PROCEDURA– DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH
TEREN PRZEDSZKOLA

X PROCEDURA– DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
XI PROCEDURA– DOTYCZY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby (ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go.
3. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie
o świadczenie usług przedszkolnych.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko do szatni
i przekazać pod opiekę nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi
i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji
nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu
zdrowia.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest
ono zdrowe.
7. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
8. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie
grup odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest
umieszczony w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej.
9. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą
to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
10. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko
w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych
opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór
dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
11. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione wywołują dzieci przez system
nagłaśniający z holu dla rodziców.
12. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic/prawny opiekun lub osoba przez
nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go
o odbiorze dziecka z przedszkola.
13. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną 
telefonicznie.
14. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez
niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13, na podstawie upoważnienia
podpisanego przez rodziców.
15. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez
osobie upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na
osobie dającej upoważnienie”.
16. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność
danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
17. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych
opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko
z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu”.
6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
7. Jeśli ww. sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
 III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane
z przedszkola
1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni
opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu
i z obserwacji  wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod
wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych
prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.
 IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez
rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 
V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku
nieszczęśliwy wypadek
 
 1. Nauczyciel:
Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy
przedmedycznej.
Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka
o nieszczęśliwym wypadku.
Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje dyrektora przedszkola.
W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.
3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,
inspektora BHP, organ prowadzący przedszkole, radę rodziców, prokuratora
i kuratora oświaty.
Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
i sporządzić protokół powypadkowy.
Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
Prowadzić rejestr wypadków.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 
VI PROCEDURA – postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby
zakaźnej, wszawicy
1.Choroba zakaźna
Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u dziecka.
Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby
zakaźnej w przedszkolu.
Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi. Fakt wykonania odnotować w zeszycie dezynfekcji.
Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od
rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
2. Wszawica
Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów
o wystąpieniu wszawicy.
Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy
spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.


 VII PROCEDURA – dotycząca zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów
i organizowania wycieczek poza teren przedszkola
Sala zajęć

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek,
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela/woźna powinna zadbać o wywietrzenie sali.
4. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek
zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.
5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni udaje się tam i powraca pod
opieką pomocy nauczyciela/woźnej.
6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspiruje.
Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
7. Nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie
prowadzą żadnych PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych
jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
8. Pomoc nauczyciela/woźna dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po
ich zakończeniu.
9. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę
i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone przez personel pomocniczy zabezpieczeń wejść do przedszkola.
10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:
a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka
w przedszkolu,
b) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprzętu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki żadnych znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej
o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowanie się w zieleni i za urządzeniami, itp.).
c) podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali, poleca pomocy nauczyciela/woźnej sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę,
d) nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego, w parach wychodzenia z budynku przedszkola,
e) nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji zadań na świeżym powietrzu.
11. Pomoce nauczyciela/woźne przebywają w salach dzieci wykonując zadania
opiekuńcze. Przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielowi
w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.
12. Fakt wykonywania przez pomoc nauczyciela/woźnej czynności porządkowych
w pomieszczeniach innych niż sala danej grupy z przynależnymi pomieszczeniami,
każdorazowo zgłaszany jest nauczycielowi.
13. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych
zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku braku kontaktu z lekarzem..
15. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.
16. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.
17. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu
bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( n-l religii, rytmiki, itp.)
2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem
i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.
3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.
4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia
dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub
pomocy nauczyciela/woźnej, którzy rozprowadzą dzieci do ich grupy.
5. W przypadku nie zgłoszenia się osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe z powodu usprawiedliwionej nieobecności dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela lub inną osobę – pracownika przedszkola, do opieki nad dziećmi na czas trwania zajęcia.
Plac zabaw w ogrodzie/teren przedszkolny
1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa.
2. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować do jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.
3. Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu
i sprzętu przez pomoc nauczyciela/woźną. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia..
4. Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego.
5. Nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw /teren przedszkolny, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
6. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.
7. Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać
z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam, powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.
8. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/ terenie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela/woźna, które są
w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.
9. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym bramka, furtka musi być zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwać nad tym.
10. Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw/ terenie przedszkolnym niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek
i osób sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenie rozmów.
11. Nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
12. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy
i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
13. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel przed opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel, pomoc nauczyciela/woźna zamyka kolumnę.
W przypadku organizowania wycieczki
1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość
podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki.
3. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od
rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują
przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce
/informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić
te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co
najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem
i regulaminem wycieczki,
d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości
i zainteresowań dzieci,
f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć
dzieci w kamizelki odblaskowe,
g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby
dyscyplinować uczestników
h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna
odpowiedzialność za podjęte działania
i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych
niesprzyjających warunków atmosferycznych
j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu zdrowia i życia.
4. Podczas wycieczki zapewnia się dzieciom napoje.
5. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się napoje i suchy prowiant.
6. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń
kierownika wycieczki,
b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem,
w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem,
a także tuż po powrocie do przedszkola,
c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania
i przejazdu,
f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach
g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem
jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
7. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, przed wyjazdem, dziecko nie
może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców
zaistniałej sytuacji.
8. Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie
.
W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem
1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym.
2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna sprawdzają przed każdym wyjściem
z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń.
3. Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę
w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola skrupulatnie wypełniając dane: dzień, miejsce, godzinę wyjścia z przedszkola
i powrotu oraz liczbę dzieci, Potwierdza wpis czytelnym podpisem.
4. Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć zapis powinien
być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.
5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad
dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela/woźna. Co najmniej 1 osoba dorosła na 15 dzieci.
6. W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grupy 3- latków opiekę sprawuje jedna
osoba dorosła na każde 10 dzieci.
7. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela/woźnej danej grupy, udział w spacerze, wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela/woźna , wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
8. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci
przypada 1 opiekun.
9. Podczas dłuższych wyjść pieszych i wyjazdu, funkcję opiekuna może sprawować
rodzic, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.
10. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
11. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczko dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.
12. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.
13. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
14. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela/woźna, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
15. Dzieci podczas wyjść muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe.
16. Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy.
17. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć
w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców
o zaistniałej sytuacji.
18. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie.
VIII PROCEDURA – dotyczy postępowania w sytuacji zagrożenia wymagającego
przeprowadzenie ewakuacji
1. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić
w następujących etapach:
1) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu
głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!
2)Zaalarmować straż pożarną.
3) Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
4) Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice,
koce gaśnicze).
5) Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację
i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
6) Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
a) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;
b) nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na
początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc
nauczyciela/woźna, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;
c) nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie
ewakuacji.
IX PROCEDURA – dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren
przedszkola
1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad ta osobą, w szczególności prosi o:
podanie celu wizyty,
nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,
prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,
po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,
w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.

X PROCEDURA – dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.Cel procedury:
rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2.Zakres procedury:
Procedurze podlegają zasady postępowania nauczyciela wobec dzieci przejawiających uzdolnienia jak również trudności wynikające z: niepełnosprawności, z zagrożeniem niedostosowania społecznego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.
3.Podstaw prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – rozdział 2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2002 r. (z późn. zmianami)
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Kodeks postępowania karnego art. 304;
Kodeks postępowania cywilnego art. 572;
Konwencja o Prawach Dziecka art. 3

Szczegółowy opis procedury:
1. Każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych.
2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
3. Dyrektor po otrzymaniu informacji o objęciu dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną powołuje zespół i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Koordynator zwołuje spotkania zespołu.
5. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice dziecka, na wniosek rodziców inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda).
6. Na spotkaniu zespół ustala zakres, formy i sposoby oraz okres udzielania pomocy, zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka.
7. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ostatecznie ustala dla dziecka formy, sposoby
i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w który poszczególne formy będą realizowane.
8. Dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form i sposobów pomocy opracowuje Plan Działań Wspierających.
10. Wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem są zobowiązani do realizacji Planu Działań Wspierających.
11. Po zakończeniu udzielania danej formy pomocy zespół dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć. Określa też wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy.

Procedury postępowania z dzieckiem krzywdzonym:
1. Stwierdzenie przez nauczycielkę lub dyrektora, że mamy do czynienia z przypadkiem
przemocy (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, seksualnej).
2. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami:
- termin rozmowy dogodny dla obu stron;
- ostrożne prowadzenie rozmowy (nie oskarżanie, nie grożenie konsekwencjami);
- przedstawienie rzeczowych argumentów;
- wysłuchanie rodziców, opiekunów prawnych dziecka;
- udzielenie rad, zaoferowanie odpowiedniej do sytuacji pomocy;
- sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
3. W razie uchylania się rodziców od kontaktu z przedszkolem, lub stałej obserwacji
u dziecka przejawów zaniedbania informujemy odpowiednie służby:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
Sąd Rodzinny;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
Kurator Sądowy.Pomoc w konkretnym przypadku zależy od specyficznych potrzeb i problemów danej
rodziny. Wszystkie rozmowy powinny kończyć się konkretnymi ustaleniami obydwu
stron, ze wszystkich powinny zostać sporządzone notatki służbowe.

PRZEMOC FIZYCZNA
Przemoc fizyczna rozumiana jest jako zadawanie fizycznych ran, tj. stłuczeń, poparzeń, pręg, cięć. To także przypalanie, potrząsanie, kopanie, uderzanie pięścią. Działanie sprawcy najczęściej nie jest jednorazowe, a nasilanie agresji bywa różne.

Objawy stosowania przemocy fizycznej
Widoczne:
siniaki, ślady uderzeń (paskiem, kablem) na twarzy, klatce piersiowej, plecach, pośladkach,
nogach, ślady oparzeń (papierosowych lub wyraźnie zaznaczonym kształtem wskazującym na użycie pogrzebacza, żelazka itp.),
rany w różnych fazach gojenia się, złamania, powtarzające się zwichnięcia, opuchlizny.
Wynikające z obserwacji zachowania dziecka:
lęk przed rozbieraniem się na zajęciach gimnastycznych,
lęk przed nagłym dotknięciem (unik, skulenie się),
niestosowny strój do pogody (zakrywanie ubraniem zranień),
lęk przed powrotem do domu,
nadmierna agresja bądź apatia,
ukrywanie prawdy (dziecko jest czujne i ostrożne).

PRZEMOC EMOCJONALNA
Każde upokorzenie dziecka jest formą przemocy emocjonalnej. Występuje ona w przypadku takich postaw rodzicielskich jak: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania, ignorowanie, szykanowanie, nadmierne kontrolowanie, szantażowanie, wymuszanie lojalności, nieposzanowanie godności i prywatności, wzbudzanie poczucia winy. Zaburzenia pojawiają się, gdy dochodzi do powtarzania się sytuacji nadużycia.

Zachowania dziecka, które mogą świadczyć o przemocy emocjonalnej:
zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego),
dolegliwości i psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości),
moczenie i zanieczyszczanie się bez powodów medycznych,
mimowolne ruchy mięśni, szczególnie twarzy,
wycofanie, depresja,
zachowania destrukcyjne,
nadmierne podporządkowanie się dorosłym,
częste kłamstwa,
nieadekwatny lęk przed konsekwencjami różnych działań,
lęk przed porażką.

PRZEMOC SEKSUALNA
Przemoc seksualna oznacza wykorzystywanie dziecka przez osoby dorosłe w celu uzyskania
przyjemności seksualnej. Wykorzystywanie może odbywać się w dwojaki sposób:
przez dotyk – stosunek (oralny, analny, pochwowy, międzyudowy) lub usiłowanie odbycia stosunku,
bez dotyku – rozmowy o seksie, robienie zdjęć, ekshibicjonizm, zmuszanie się do oglądania aktów płciowych, do rozbierania się.

Objawy nadużyć seksualnych
Specyficzne:
opuchlizna w okolicach genitaliów,
otarcia naskórka, bolesność okolic narządów płciowych i odbytu,
ból podczas oddawania moczu, ból przy chodzeniu i siadaniu
rany w ustach,
zapalenia pochwy, upławy,
nadmierna pobudliwość seksualna (znajomość zachowań seksualnych oraz anatomii
narządów płciowych),
Niespecyficzne:
wzmożona pobudliwość psychoruchowa,
zaburzenia koncentracji,
zaburzenia zachowania,
zachowanie destrukcyjne (ucieczki z domu, kradzieże, picie alkoholu).

ZANIEDBANIE

Objawy zaniedbania:
zaburzony rozwój fizyczny (wzrost i waga poniżej normy),
zaniedbany wygląd (brudne włosy, ubranie niestosowne do pogody),
nie wyleczone rany, choroby zębów,
zmęczenie, apatia.

XI PROCEDURA – dotycząca przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Podstawy prawne:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – KODEKS POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO (tekst jednolity Dz.U. nr 9, poz. 26 z późniejszymi
zmianami z 28 marca 1980 r.),
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46 z 2002 r.)
Rozdział I: sprawy ogólne
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Miejskiego Nr 2 w Jeleniej Górze:
- pracownikom przedszkola,
- rodzicom wychowanków,
- Radzie Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Jeleniej Górze.
Skargi i wnioski można składać we własnym interesie, w interesie innych osób lub w interesie społecznym.
Dyrektor przedszkola jest obowiązany przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo obywateli do składania skarg i wniosków.
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału o znamionach skargi lub wniosku.

Przedmiotem skargi może być:
1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników obsługi, przez pracowników pedagogicznych przedszkola,
2. naruszenie praw i godności osobistej wychowanka,
3. naruszenie strefy bezpieczeństwa wychowanka,
4. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Jeżeli dyrektor przedszkola, który otrzymał skargę, nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

Dyrektor przedszkola powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż
w ciągu miesiąca.
Rozdział II: wnioski
1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy, które dotyczą:
a) usprawnienia i ulepszenia organizacji pracy przedszkola,
b) zapobiegania nadużyciom,
c) polepszenia zaspokajania potrzeb wychowanków przedszkola.
2. Wnioski składane są do dyrektora przedszkola.

Rozdział III: przyjmowanie skarg i wniosków

W Przedszkolu Nr 2 w Jeleniej Górze przyjmowaniem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor.

Inforamcja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do przedszkola.

Ustalono, że skargi i wnioski przyjmowane są:
Poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00.
Piątek w godz. 8.00 – 10.30
Skargi i wnioski składane w przedszkolu oraz związane z nimi pisma i dokumenty rejestruje się i przechowuje w kancelarii przedszkola.

Rejestracją i przechowywaniem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor przedszkola.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu.
W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, dyrektor sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
Protokół powinien zawierać datę przyjęcia skargi i wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis sprawy.

Dyrektor potwierdza złożenie skargi lub wniosku na żądanie wnoszącego.

Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją dyrektorowi.
Rozdział IV: rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że dotyczą one zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków na terenie przedszkola.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor przedszkola do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały.
W tym celu może zwrócić się o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień do:
Rady Pedagogicznej
Rady Rodziców
Pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola
innych organów w zależności od rodzaju skargi lub wniosku.
Rozdział V: postanowienia końcowe
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje dyrektor przedszkola.

W sprawach dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, o których nie traktują niniejsze Procedury stosuje się odpowiednio przepisy KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani
są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.
2.W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym
i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku szkolnego.
4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia
grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod
nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają
obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie
postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo